Regulamin pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie klasy I-III

 

       W związku z okresem zawieszenia funkcjonowania szkoły z powodu pandemii  w edukacji wczesnoszkolnej realizujemy nauczanie zdalne w następujący sposób:

       1.     Wychowawcy przed przystąpieniem do zdalnego nauczania diagnozują      sytuację sprzętowo- sieciową oraz umiejętności informatyczne uczniów i na tej         podstawie organizują nauczanie w porozumieniu z rodzicami.

    2.  Podstawową platformą komunikowania się wychowawcy                                                      z uczniami, rodzicami jest Librus i w uzupełnieniu  Microsoft Teams.

    3Nauka jest prowadzona z wykorzystaniem posiadanych przez uczniów podręczników, kart ćwiczeń, przygotowywanych przez nauczycieli kart pracy, ćwiczeń interaktywnych ( multibook ), stron edukacyjnych. 

    4.  Jednostka lekcyjna trwa do 45 min, z czego czas spędzony przed monitorem reguluje nauczyciel, dostosowując go każdorazowo do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

    5.  Zdalne lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji w Librusie, a zmiany mają wynikać z potrzeb i możliwości dołączenia do lekcji przez uczniów. Muszą być uzgodnione z rodzicami i dyrektorem szkoły.

    6.    Każdorazowo nauczyciel informuje uczniów o terminie wykonania zadania domowego, a uczeń ma obowiązek je odesłać w wyznaczonym czasie.

     7.    Frekwencja uczniów jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym.            O obecności ucznia na lekcji w danym dniu  świadczy odczytanie materiałów przesłanych  w Librusie  lub aktywny udział w lekcji prowadzonej za pomocą platformy Microsoft Teams. Uczniowie punktualnie dołączają się do zajęć i są do nich przygotowani.

    8.    O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy lub dyrekcja szkoły poprzez stronę internetową szkoły i e-dziennik.

    9.    W trakcie nauki zdalnej obowiązuje SSO zgodnie ze Statusem Szkoły.

   10.    Dyrektor prowadzi obserwacje pracy zdalnej zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz- jeśli wynika to z potrzeb- także w trybie doraźnym.