Regulamin pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie klasy IV-VIII

 

       W związku z okresem zawieszenia funkcjonowania szkoły z powodu pandemii                           w klasach IV-VIII realizujemy nauczanie zdalne w następujący sposób:

 

   1.   Wychowawcy przed przystąpieniem do zdalnego nauczania diagnozują sytuację sprzętowo- sieciową oraz ich umiejętności informatyczne uczniów i na tej podstawie organizują nauczanie w porozumieniu z rodzicami.

   2.   Podstawową platformą komunikowania się                                                                       z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus oraz  platforma  Microsoft Teams.

   3.    Nauka jest prowadzona z wykorzystaniem posiadanych przez uczniów podręczników, kart ćwiczeń, przygotowywanych przez nauczycieli kart pracy, ćwiczeń interaktywnych ( multibook ), stron edukacyjnych 

   4.    Jednostka lekcyjna trwa do 45 min, z czego czas spędzony przed monitorem reguluje nauczyciel, dostosowując go każdorazowo do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

   5.    Zdalne lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji w Librusie, a zmiany mają wynikać z potrzeb i możliwości dołączenia do lekcji przez uczniów. Muszą być uzgodnione z rodzicami i dyrektorem szkoły.

   6.    Każdorazowo nauczyciel informuje uczniów o terminie wykonania zadania domowego, a uczeń ma obowiązek je odesłać w wyznaczonym czasie.

   7.    Frekwencja uczniów jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym. O obecności ucznia na lekcji w danym dniu  świadczy odczytanie materiałów przesłanych w Librusie  lub aktywny udział w lekcji prowadzonej za pomocą platformy Microsoft Teams. Uczniowie punktualnie dołączają się do zajęć i są do nich przygotowani.

  8.    Uczeń nieobecny na zajęciach online zobowiązany jest do uzupełnienia materiału omawianego we własnym zakresie.

  9.    W trakcie nauki zdalnej obowiązuje SSO zgodnie ze Statusem Szkoły.

 10. Dyrektor prowadzi obserwacje pracy zdalnej zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz- jeśli wynika to z potrzeb- także w trybie doraźnym.

 11. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy lub dyrekcja szkoły poprzez stronę internetową szkoły i e-dziennik.