REGULAMIN PRACY ZDALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ROGOWIE KLASY 4-8

1. Dziennik elektroniczny Librus oraz platforma Microsoft Teams są podstawowymi platformami komunikacyjnymi z uczniami i rodzicami.

2. Uczniowie są zobowiązani do codziennego logowania się na platformie Librus, odczytywania wiadomości i komunikatów, śledzenia wszelkich zmian w planie lekcji i zapisów w terminarzu.

3. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć , przy zachowaniu dzwonków na rozpoczęcie lekcji. Lekcje przed komputerem trwają od 30 do 45 minut.

4. Dołączanie się do lekcji powinno odbywać się punktualne, a wszelkie spóźnienia będą odnotowane w dzienniku elektronicznym. Wymagane jest, aby uczniowie byli przygotowani do zajęć (posiadali przygotowane podręczniki, zeszyty ćwiczeń i wymagane przybory szkolne), mieli włączone głośniki i mikrofony.

5. Uczniowie są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w lekcjach online. Brak odpowiedzi na pytanie i reakcji na polecenia nauczyciela w trakcie zajęć bez usprawiedliwienia zaistniałej sytuacji, będzie traktowane jako absencja na lekcji, która będzie odnotowana w dzienniku lekcyjnym.

6. Uczniowie są zobowiązani odsyłać zadane prace w ściśle wyznaczonym przez nauczyciela terminie i na platformę wskazaną przez nauczyciela danego przedmiotu.

7. Uczeń nieobecny na zajęciach online zobowiązany do uzupełnienia materiału omawianego we własnym zakresie.

8.Rodzic/ opiekun prawny powinien z wyprzedzeniem poinformować za pomocą dziennika Librus o nieobecności dziecka w czasie zajęć zdalnych.

9. W trakcie nauki zdalnej obowiązuje SSO zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie dostępny na jej stronie internetowej.