Początki

Do roku 1904 nie było szkoły w Rogowie. W latach 1904-1905 prowadzono tajne nauczanie w Rogowie Wsi. Pierwszymi nauczycielami byli Antoni Rorat i prawdopodobnie Dubczyński (w Rogowie Folwarku).

W roku 1906 z ramienia Polskiej Macierzy Szkolnej powstał komitet w osobach dziedzica Rogowa Ignacego Wilskiego, dziedzica Olszy Jana Martina oraz proboszcza parafii Jeżów, księdza Bolesława Raźmo. Komitet zorganizował w Rogowie Wsi prywatną szkołę polską, która była prześladowana przez władze carskie. Jej zadaniem było w jak najkrótszym czasie nauczyć podstaw czytania, rachowania i pisania. Dzięki staraniom Jana Martina szkoła została upaństwowiona. Pierwszym nauczycielem rządowym został mianowany p.Ekert, który nauczał do wybuchu I wojny światowej.

W latach 1914-1916 szkoła była nieczynna. Dopiero w roku 1916 władze niemieckie zamianowały nauczycielkę, p.Kuczkowską z Marianowa Rogowskiego, która uczyła w Rogowie wsi do roku 1918.

Między wojnami

Przełomowymi dla rogowskiej oświaty okazały się miesiące wrzesień - listopad 1918 roku. Z inicjatywy Dozoru Szkolnego i mieszkańców poszczególnych wsi powstało wówczas sześć jednoklasowych szkół powszechnych w Rogowie Wsi, Rogowie Folwarku, Józefowie, Marianowie Rogowskim, Kiełbasie i Popniu. Od roku szkolnego 1919/1920 szkoły w Rogowie Wsi i Marianowie Rogowskim zostały podniesione do poziomu szkół dwuklasowych. Stan taki utrzymał się do roku 1925.

Uchwałą Dozoru Szkolnego z sierpnia 1925 roku wymienione wyżej szkoły jedno i dwuklasowe zostały scalone w jedną pięcioklasową publiczną szkołę powszechną z siedzibą w Józefowie w domu p.Janeczka (obok huty szklanej). Pierwszym kierownikiem szkoły został Feliks Kufel.

Warunki lokalowe nie były wystarczające. Nauczyciele, pospołu z powstałym Komitetem Budowy Szkoły czynili starania o wybudowanie nowego gmachu szkolnego. Zbigniew Wilski ofiarował na ten cel plac o powierzchni 2 morg. W dniu 18 października 1925 roku miejsce i umieszczoną tamże tablicę z napisem "Bogu na chwałę, Ojczyźnie na pożytek" poświęcił J.E. Biskup Łódzki Wincenty Tymieniecki.

W roku szkolnym 1926/1927 został uruchomiony w szkole oddział szósty, zaś od roku 1927 szkoła została uznana za siedmioklasową. Kierownikiem szkoły został Piotr Hołyst, który sprawował tę funkcję do roku 1954 (od roku 1930 jako stały kierownik wyłoniony w drodze konkursu).

Ponieważ lokal szkolny posiadał tylko cztery klasy, kierownik rozpoczął starania celem jego rozszerzenia poprzez wynajęcie innego dużego lokalu, albo umieszczenie 2-3 oddziałów oddzielnie. Owocem tych starań było zakontraktowanie przez Dozór Szkolny murowanej oficyny znajdującej się na stacji w Rogowie. Przeniesienie szkoły nastąpiło 1 grudnia 1927 roku. Lokal obejmował cztery sale szkolne na pierwszym piętrze, dwie na parterze, szatnię i kancelarię. W roku 1928 właściciel posesji dobudował na pierwszym piętrze jedną dużą salę, którą przeznaczono na salę gimnastyczną. Dzięki corocznemu przyrostowi liczby uczniów i ten lokal okazał się wkrótce zbyt szczupły.

W roku 1929 stary Komitet Budowy Szkoły został rozwiązany. Majątek, jak księgi, pieczęcie, pieniądze w wysokości 1000 złotych zostały przekazane ścisłemu komitetowi powstałemu na podstawie zarządzenia władz powiatowych. Jeszcze w tym samym roku wykonano fundament. Niestety na więcej zabrakło pieniędzy.

Dnia 13 marca 1933 roku odbyło sią walne zebranie mieszkańców rejonu szkolnego Rogów. Po dyskusji jednogłośnie postanowiono dokończyć budowę szkoły. W tym celu uchwalono dobrowolne samoopodatkowanie się (urzędnicy z pensji, rolnicy z morgi, przedsiębiorcy od patentów, wolne zawody ofiary dobrowolne). Wybranemu komitetowi, na którego czele stanął p. Karwowski dano upoważnienie do rozpoczęcia tego wspaniałego dzieła i czynienia starań u różnych instytucji celem uzyskania pożyczki.

Dzień 16 grudnia 1934 roku był dniem bardzo radosnym. W godzinach wieczornych odbyło się poświęcenie nowo wzniesionej szkoły. Uroczystość ta zgromadziła licznych gości, a przede wszystkim przedstawicieli władz administracyjnychm samorządowych, mieszkańców, dzieci i ich rodziców.

Wstrząsające wrażenie wywarła na dzieciach śmierć Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku. "Nie można było prowadzić zajęć, gdyż dziatwa rzewnie płakała". Uroczysta akademia odbyła się 16 maja. W dniu 18 maja odbyła się pogadanka na temat pogrzebu Marszałka w Warszawie, ostatniej defilady na Polu Mokotowskim. Piotr Hołyst brał udział w pogrzebie i wiernie starał się go opisać.

Uroczyste otwarcie świetlicy szkolnej odbyło się 25 stycznia 1936 roku. Wizytując parafię Rogów przy okazji bierzmowania 15 czerwca 1936 roku J.E. ks biskup Tomczak serdecznie rozmawiał z dziećmi i nauczycielami wypytując się o warunki pracy. Pozostawił również wpis w kronice szkoły.
16 grudnia 1938 roku szkołę wizytował kurator Wiktor Ambroziewicz.

Od początku szkoła "żyje" na zewnątrz organizując różne uroczystości, tj.: 100 rocznicę powstania listopadowego (1930), ku czci św. Stanisława Kostki (1931), 25 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego (1932), 250 rocznicę odsieczy wiedeńskiej (1933), rocznice odzyskania niepodległości, święta 3-go maja, dzień oszczędzania, imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego i Prezydenta Ignacego Mościckiego.

W latach międzywojennych szkoła odnosi pierwsze sukcesy na zewnątrz. W roku 1930 reprezentacja szkoły zdobyła I miejsce w powiecie brzezińskim w piłkę siatkową, zaś 16 lutego 1938 roku z wystawy radiowej w Łodzi popisywał się chór szkolny pod batutą Tadeusza Oraczewskiego. Chór odśpiewał na trzy głosy kilka piosenek ludowych.

Nauczyciele i uczniowie szkoły ochoczo uczestniczyli w organizowanym od roku 1932 "Święcie sadzenia drzew", którego efektem było zasadzenie na terenie Rogowa kilkuset drzew i krzewów.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów oraz wydatnej pomocy rogowskiego koła Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet dożywiano kilkadziesiąt najuboższych dzieci, które z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy otrzymywały różne przybory szkolne i najpotrzebniejsze ubrania.

Wojna i okupacja

W okresie okupacji hitlerowskiej szkoła była częściowo zajęta przez wojska niemieckie, częściowo na magazyn. Klasy były przeważnie nieopalane i urągały podstawowym zasadom higieny. Lokal szkolny był zanieczyszczony, dach popsuty, brakowało dużo szyb, klamki i drzwi pozabierane. Dzieciom odebrano wszystkie podręczniki, co pewien czas je rewidowano. Nauka historii, geografii oraz wszelkie wzmianki o kulturze polskiej były surowo zabronione. W praktyce szkoła miała uczyć jedynie czytać, pisać i rachować. Nauka nie odbywała się systematycznie.

Od kwietnia do lipca 1944 roku uczono w pięciu stodołach. Jeden z gospodarzy ze wsi Kiełbasa - Susik pozawieszał w oknach dywany, aby dzieciom było przyjemniej i nie wiało. Jedna z nauczycielek, Anatolia Godon poświęciła Susikowi okolicznościowy wiersz "Pożegnanie roku szkolnego 1943/1944". Między 1939 a 1945 rokiem w Rogowie z różną częstotliwością nauczało 18 nauczycieli.

Okres PRL

Z nastaniem pokoju społeczeństwo było spragnione szkoły polskiej. Nauczyciele, uczniowie i rodzice z poświęceniem przystąpili do uruchomienia szkoły. "Szkoła staje się demokratyczną. Jej podstawami są zasady: jednolitość, powszechność, publiczność, bezpłatność."

Szkoła zaczyna tętnić życiem, co uwidacznia się w nauce i organizowaniu różnych uroczystości. Znakiem "nowych" czasów były uroczystości szkolne: Święto Pracy, z okazji zjednoczenia PPR i PPS, 25 rocznicy śmierci W.I.Lenina, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, święta Ludowego Wojska Polskiego. W dniu 21 grudnia 1949 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji 70 rocznicy urodzin Józefa Stalina. " Młodzież w pełni uświadomiła sobie wielką rolę Józefa Stalina i jego historyczną zasługę jako genialnego myśliciela, wielkiego budowniczego socjalizmu, wielkiego przyjaciela Polski, wodza światowego obozu pokoju, demokracji i postępu i sprawiedliwości społecznej".

W latach 1954-1959 kierownikiem szkoły był Stefan Ziętara. Podniesiono wyniki nauczania i wychowania szkoły. Złożyła się na to pozytywna i aktywna praca kierownictwa szkoły, rady pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego. Teren szkoły ogrodzono siatką drucianą i słupami żelbetowymi. Wizytację szkoły podsumowano 6 grudnia 1956. Pracę nauczycieli i kierownictwa oraz wyniki nauczania oceniono na poziomie dobrym.

Lata 1959-1960 zaznaczyły się zmianami kierownictwa szkoły. Po tragicznej śmierci Stefana Ziętary funkcję kierownika objęła Janina Hałaj, następnie Konstanty Kowalczyk, a jesienią 1960 roku Zdzisław Piechota. Ukończono radiofonizację szkoły. "Młodzież przyjęła to z wielkim zadowoleniem. Wszystkie klasy mają możliwość wysłuchania audycji. Apele szkolne odbywają się poprzez radiowęzeł szkolny."

W latach 1961-1962 kierownikiem szkoły był Józef Banaszkiewicz, 1962-1964 ponownie Zdzisław Piechota. W dniu 3 maja 1963 roku miał miejsce pierwszy występ szkolnego zespołu muzycznego pod kierunkiem Zdzisława Brzeskiego. Zespół muzyczno-instrumentalny obsługiwał wszystkie uroczystości państwowe i okolicznościowe na terenie szkoły i środowiska.

W latach 1964-1970 kierownikiem szkoły był Konstanty Kozioł, po nim Piotr Ziębaczewski (1970/1971) i Zdzisław Kubiak (1971/1972), następnie funkcję dyrektora objął Stanisław Nowak (1972-1974). W kronikach szkolnych znajduje się wpis związany z zakończeniem roku szkolnego 1972/1973, który jest świadectwem czasu. "Podczas zakończenia roku szkolnego dla kl. 8 na wieczorek pożegnalny przyszli do szkoły księża, których nikt prawdopodobnie nie prosił. Zajście to w dużym stopniu uwypukliło dorobek wychowawczy nauczycieli, gdzie wpajanie norm wychowania socjalistycznego, światopoglądu naukowego nie przyniosło wystarczających wyników. Młodzież chętniej ulega wpływom kleru a pomagają w tym niewątpliwie niektórzy rodzice, a być może niektórzy nauczyciele wychowawcy? Należy w dalszej pracy wychowawczej położyć szczególny nacisk na uzasadnienie, wyodrębnianie elementów wychowawczych na każdej jednostce lekcyjnej. Trzeba także rozpocząć szerszą pracę ideologiczną wśród nauczycieli."

W okresie 1974-1981 dyrektorem szkoły był Stanisław Płocharczyk. W październiku 1976 roku oddano do użytku Dom Nauczyciela w Rogowie, w którym zamieszkały cztery rodziny. Jesienię 1976 roku placówka stała się Zbiorczą Szkołą Gminną. Na stanowisko zastępcy dyrektora powołano Annę Sokołowską. W roku 1981 dyrektorem szkoły został Edward Klepczarek, po nim w latach 1984-1986 kierownictwo szkoły spoczywało w rękach Wiesławy Łaziewicz-Śliwińskiej, której pomagała jako zastępca Jadwiga Mikołajczyk.

W roku 1987 dyrektorem została Maria Piechnik, zastępcą Helena Konarska. Zajęcia szkolne odbywały się w utrudnionych warunkach remontu kapitalnego. Podczas prac porządkowych odnaleziono dokumenty świadczące o tym, iż szkoła nosiła przed wojną imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1989-2006

W roku 1989 dyrektorem szkoły został Mirosław Witkowski, zastępcą dyrektora Leszek Mozga, następnie Radosław Kubicki, który w roku 1996 przejął obowiązki dyrektora. W tym okresie uczniowie i nauczyciele szkoły odnosili wiele sukcesów na szczeblu województwa skierniewickiego w olimpiadach przedmiotowych - geograficznej, języka polskiego, chemicznej i biologicznej. Warto również odnotować wojewódzkie i ogólnopolski sukces w konkursie ekologicznym "Mój las". Chór szkolny zdobywał nagrody na festiwalach piosenki.

Ważnymi wydarzeniami były: przywrócenie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 25 maja 1991 roku oraz obchody 90-lecia oświaty w Rogowie 16 grudnia 1996. Przy okazji obchodów jubileuszowych dokonano również wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły, na co miejscowe społeczeństwo oczekiwało przez dziesięciolecia. "Głos Poranny" pisał w roku 1992:"...podczas zajęć prowadzonych zimą dzieci pozostają w paltach i kożuchach. Mimo to jest im zimno, bo temperatura waha się pomiędzy 7 a 10 stopniami C...". Rozpoczęła się tak długo oczekiwana budowa szkoły.

Uroczyste otwarcie nowego gmachu szkolnego nastąpiło 1 września 1999 roku przy udziale licznie zgromadzonych mieszkańców Rogowa oraz przedstawicieli władz administracji państwowej, samorządowej i oświatowej. Miała również miejsce inauguracja powołanego w związku z reformą oświaty Gimnazjum, którego dyrektorem został Józef Śliwiński.

Od 1 września 2000 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej został Marcin Pawełek, zaś zastępcą dyrektora Małgorzata Gawrońska. W roku 2002 dyrektorem Gimnazjum została Helena Konarska.
Szkoły organizują wiele konkursów, w tym również międzyszkolnych, uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach zewnętrznych oraz zawodach sportowych na szczeblu powiatowym. Do cyklicznych imprez integrujących środowisko szkolne należą konkurs mitologiczny, konkurs recytatorski z okazji dnia patrona, dzień dziecka i dzień matki w Szkole Podstawowej oraz pikniki (Na Olimpie, Na Dzikim Zachodzie, Na Czarnym Lądzie, W Biskupinie) w Gimnazjum. W roku 2003 w ogólnopolskiej akcji pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i "Gazety Wyborczej" Gimnazjum otrzymało zaszczytny tytuł "Szkoły z Klasą".

Zespół szkół

Dnia 15 czerwca 2006 roku Rada Gminy Rogów podjęła uchwałę o połączeniu od 1 września Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Gimnazjum w Zespół Szkół w Rogowie. Dyrektorem zespołu został Radosław Kubicki, zaś zastępcą dyrektora Helena Konarska. W grudniu 2006 roku obchodziliśmy jubileusz 100-lecia oświaty w Rogowie.

Na podstawie kronik szkolnych tekst opracował Marcin Pawełek.