25 maja 2018r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem.

 

Informujemy, że:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie reprezentowana przez p.o. Dyrektora - Panią Katarzynę Babiarską zwaną dalej Administratorem.

 

2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Pan Paweł Wawrzyniak, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pawel.wawrzyniak@interia.com

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

6. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.

 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; zapisów dokonanych w umowie; wyrażonej zgody.